PRINT SEND TIL EN VEN
Furesø Vandforsyning

Vandkvalitet i Furesø Vandforsyning


Generelt viser kvalitetskontrollen, at vand leveret af Furesø Vandforsyning er af god kvalitet. Kvaliteten af drikkevandet overvåges og der udtages løbende vandanalyser i overensstemmelse med gældende lovgivning. Kommunen er tilsynsmyndighed og får derfor en kopi af analyserapporterne direkte fra laboratoriet.


I årets løb har der været enkelte mindre overskridelse, som alle ved efterfølgende vandanalyser har overholdt kvalitetskravet. Der har bl.a. været overskridelser på farvetallet, som betyder, at vandet er let gulligt ved afgangen fra vandværket. Dette er ganske ufarligt, og farvetallet har levet op til kvalitetskravene ude på ledningsnettet. Vi har desuden haft enkelte overskridelser i ammonium-niveauet. Disse overskridelser opstod i forbindelse med indkøring af den nye iltning på Værløse Vandværk. Overskridelserne blev ikke målt ude på ledningsnettet.

Desuden er der målt chlorerede opløsningsmidler i enkelte boringer i Fredtofteparken, som stammer fra to forurenede grunde i Farum By. Niveauet er lavt, men Vandforsyningen følger udviklingen i vandkvaliteten nøje.


Resultater af vandanalyser


I Danmark samles alle lovpligtige analyser i en offentlig tilgængelig database. Du klikker på linket nedenfor. Søg under "Anlæg" og på Furesø.
 

Alle lovpligtige undersøgelser af drikkevandet registreres i den nationale database, Jupiter. Her finder du undersøgelserne af vandet på vores vandværker. Bregnerød, Lillevang og Farum Vandværk dækker den nordlige del af Furesø Kommune, mens Hareskoven Vandværk dækker 30 % af Hareskoven og Værløse Vandværk dækker den resterende del af vores sydlige forsyningsområde.

Du kan også se analyser på ledningsnettet. Anvend linket ovenfor. Brug evt. søgefunktionen ved af skrive "Ledningsnet" i "Navn"-feltet og vælg "Furesø" i "Kommune"-feltet.

"Farum Ledningsnet" dækker hele det nordlige forsyningsområde. Klik på Farum Ledningsnet og herefter kan du vælge prøvested i området:
Prøvehane 1: Gammelgårdsvej 79 (Farum)
Prøvehane 3: Farum Midtpunkt (Farum Midt)
Prøvehane 4: Vejgårdsparken 128 (Stavnsholt)
Prøvehane 6: Skovbakken 126 (Stavnsholt Syd)
Prøvehane 7: Lillevænget 1 (Farum Vest)
Prøvehane 8: Idrætsvænget 2 (Farum Park)
Prøvehane 10: Kålundsvej 33 (ved Farum Kirke)
Prøvehane 11: Høveltevej 40 (Bregnerød)
Prøvehane 12: Stavnsholtstien (Stavnsholt Øst)

"Værløse Ledningsnet" dækker hele det sylige forsyningsområde.
Prøvehane 21: Solbjerghave 1 (Ryget Skovby)
Prøvehane 22: Fægyden 1 (Værløse Syd)
Prøvehane 23: Frederiksborgvej 105 (Værløse Øst)
Prøvehane 24: Nørrevænget 2-8 (Værløse Nord)
Prøvehane 25: Ny Vestergårdsvej 7 (Værløse)
Prøvehane 26: Lejrvej 29 (Kirke Værløse)
Prøvehane 31: Skovlystvej 2 (Hareskoven)
Prøvehane 32: Skovmose Alle 56 (Hareskoven)
Prøvehane 40: Studekrogen 1 (Jonstrup)
Prøvehane 41: Jonstrupvangvej 149 (Jonstrup)

Sådan læses en vandanalyse


På vandværkerne kontrolleres flere gange årligt for forskellige driftsparametre, bakterier og evt. kendte forureningsparametre.
Desuden kontrollerer forsyningen, at nye ledninger er tilstrækkeligt rene før disse tilkobles forbrugerne.

Lovregler for udtagelse af vandanalyser


Det grundvand, vi bruger til drikkevand, stammer fra nedbør som er strømmet ned gennem jordlagene. Undervejs i denne proces sker der nogle ændringer i vandet og der afgives bl.a. nogle naturligt forekommende stoffer som magnesium, jern og calcium til vandet. Disse naturligt forekommende stoffer måles der regelmæssigt for.


Derudover har forskellige menneskelige aktiviteter i naturen bevirket, at en række miljøfremmede stoffer også påvirker vandkvaliteten. Spild af olie, kemikalier m.v. og brug af sprøjtemidler har desværre ført til at spor af disse miljøfremmede stoffer ses i grundvandet. 


I henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1147 af 24. oktober 2017 bilag 5 og 8, skal der for vandværker med en daglig udpumpet vandmængde mellem 1.000 og 10.000 m3 foretages minimum:


19 stk. kontrol af A-parametre på ledningsnettet
           i Farum udføres 16 og i Værløse udføres 13 kontroller

2 stk. kontrol af B-parametre på ledningsnettet
           i Farum udføres 2 og i Værløse udføres 2 kontroller


Kontrol på ledningsnettet omfatter kontrol af alle parametre hvor lovgivningen har krav til vandets kvalitet. Prøverne udtages hos forbruger på en taphane, som sædvanligvis anvendes til drikkevand. Desuden udtages kontrolprøver på forskellige kritiske punkter i ledningsnettet.

1. januar 2018 trådte en ny drikkevandsbekendtgørelse i kraft. Det medførte en mindre omstilling i vores analyseprogram. Samtidig udtager vi nu vandprøverne ved aftapningsstedet uden at lade vandet løbet først, det er en såkaldt ”straksprøve”. Udfordringer er, at der kan stå gammelt vand i rørene, så med en ”straksprøve”, kan vi forvente flere overskridelser i vandkvaliteten. Primært med metaller på grund af afsmitning fra rør i husinstallationer.

Samtlige boringer skal kontrolleres over en 4-årig periode, hvor der specifikt også bliver kontrolleret for pesticider og andre mulige forureninger.

Her finder du lovpligtige undersøgelser af indvindingen fra vores boringer. Du skal søge under "Boringer" og på Furesø.