PRINT SEND TIL EN VEN
Furesø Vandforsyning

Vandkvalitet i Furesø Vandforsyning


Generelt viser kvalitetskontrollen, at vand leveret af Furesø Vandforsyning er af god kvalitet. Kvaliteten af drikkevandet overvåges og der udtages løbende vandanalyser i overensstemmelse med gældende lovgivning. Kommunen er tilsynsmyndighed og får derfor en kopi af analyserapporterne direkte fra laboratoriet.I årets løb har der været enkelte mindre overskridelse, som alle ved efterfølgende vandanalyser har overholdt kvalitetskravet. Der har bl.a. været overskridelser på farvetallet, som betyder, at vandet er let gulligt ved afgangen fra vandværket. Dette er ganske ufarligt, og farvetallet har levet op til kvalitetskravene ude på ledningsnettet. Vi har desuden haft enkelte overskridelser i ammonium-niveauet. Disse overskridelser opstod i forbindelse med indkøring af den nye iltning på Værløse Vandværk. Overskridelserne blev ikke målt ude på ledningsnettet.

Desuden er der målt chlorerede opløsningsmidler i enkelte boringer i Fredtofteparken, som stammer fra to forurenede grunde i Farum By . Niveauet er lavt, men Vandforsyningen følger udviklingen i vandkvaliteten nøje.

Vandanalyser


Det grundvand, vi bruger til drikkevand, stammer fra nedbør som er strømmet ned gennem jordlagene. Undervejs i denne proces sker der nogle ændringer i vandet og der afgives bl.a. nogle naturligt forekommende stoffer som magnesium, jern og calcium til vandet. Disse naturligt forekommende stoffer måles der regelmæssigt for.


Derudover har forskellige menneskelige aktiviteter i naturen bevirket, at en række miljøfremmede stoffer også påvirker vandkvaliteten. Spild af olie, kemikalier m.v. og brug af sprøjtemidler har desværre ført til at spor af disse miljøfremmede stoffer ses i grundvandet. 


I henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 871 af 21. september 2011 bilag 9 og 10, skal der for vandværker med en årlig udpumpet vandmængde mellem 1,75 mio. m3 og 2,1 mio. m3 foretages:
9 stk. begrænset kontrol på ledningsnettet
2 stk. normalkontrol på vandværket
1 stk. udvidet kontrol på vandværket
1 stk. kontrol med sporestoffer
3 stk. kontrol med organisk mikroforurening

Desuden skal samtlige boringer kontrolleres over en 3-årig periode.

Kontrol på ledningsnettet omfatter vandets anvendelighed, evt. bakteriologisk forurening og indhold af ilt.


Begrænset kontrol på ledningsnettet omfatter vandets anvendelighed og kontrol af eventuel bakterievækst.

Normalkontrol omfatter analyser for vandets anvendelighed til drikkevand.

Udvidet kontrol omfatter ud over normal kontrol endvidere konstatering af vandets indhold af grundstoffer.


Analyseresultaterne indtastes af laboratoriet og kan findes på:

www.geus.dk/DK/data-maps/jupiter/Sider/vandkvalitet-dk.aspx

Søg på Furesø kommune.

Sådan læses en vandanalyse


Nye regler for prøvetagning af drikkevand


1. januar 2018 træder en ny drikkevandsbekendtgørelse i kraft. Det vil betyde en mindre omstilling i vores analyseprogram. Når vi fremover skal tage en vandprøve hjemme hos dig, skal vi tage den uden at vandet har løbet først, det er en såkaldt ”straksprøve”. Udfordringer er, at der kan stå gammelt vand i rørene, så med en ”straksprøve”, kan vi forvente flere overskridelser i vandkvaliteten. Primært med metaller på grund af afsmitning fra rør i husinstallationer. Kommunen har dog ikke meldt de endelige regler ud, men du kan holde dig opdateret på vores hjemmeside.